«Поки що ми дуже задоволені співпрацею».
Генеральний директор промислово-комерційної компанії
«Поки що ми дуже задоволені співпрацею».
Генеральний директор промислово-комерційної компанії
«Вони показали дуже хорошу організацію роботи та надійне виконання замовлених перекладів».
Генеральний директор Урядового адміністративного підрозділу
«Ми цінуємо співпрацю з цим агентством завдяки високій якості перекладів спеціалістів».
Генеральний директор інноваційно-енергетичної компанії
«В АТОМІНІУМ працює команда кваліфікованих професіоналів».
Промисловий директор з продажу
«Ми цінуємо співпрацю з ATOMINIUM через високу якість перекладів,
збереження конфіденційності документів та орієнтованість на потреби клієнтів».
Голова Правління Інвестиційного фонду

Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Piotr Beluch ATOMINIUM, Biuro Tłumaczeń Specjalistycznych, z siedzibą w Krakowie (31-143), ul. Sereno Fenn’a 14/4, NIP: 678-129-81-37, REGON: 357144337 zwane dalej ATOMINIUM, zajmuje się wykonywaniem tłumaczeń ustnych i pisemnych oraz świadczeniem innych pokrewnych usług (redakcja i korekta językowa, weryfikacja poprawności tłumaczenia wykonanego poza biurem, uwierzytelnienie tekstu tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego, przygotowanie tekstu tłumaczenia w plikach graficznych (np. przy użyciu programów Adobe Acrobat, QuarkXPress, Adobe Photoshop itp.)

2. Usługi wykonywane przez ATOMINIUM są świadczone zgodnie z niniejszym regulaminem oraz cennikiem.

3.Dane kontaktowe: tel.: (+48) 12 428 94 50, e-mail: info@new.com.pl

§ 2 Składanie i przyjmowanie zleceń

1. Tłumaczenia przez ATOMINIUM wykonywane będą na podstawie umowy zlecenia, określającej kombinację językową, cenę i termin wykonania zlecenia. Zlecenie może określać też dodatkowe wymogi dotyczące wykonywanych usług. Przed zawarciem umowy Zleceniodawca ustala z ATOMINIUM wszelkie istotne warunki wykonania tłumaczenia.

2. Zlecenie wykonania tłumaczenia uwierzytelnionego wymaga przedłożenia oryginału dokumentu, w przeciwnym wypadku na tłumaczeniu zostanie zawarta informacja o wykonaniu tłumaczenia z kopii.

3.Zleceniodawca odbiera wykonane tłumaczenie osobiście w siedzibie ATOMINIUM bądź jest dostarczane na wskazany adres lub adres e-mail. Koszty doręczenia, o ile wystąpią, ponosi Zleceniodawca.

4. Zleceniodawca po otrzymaniu zlecenia wykonania tłumaczenia pisemnego przystępuje niezwłocznie do jego wykonania, a Zleceniodawca żąda wykonania takiego zlecenia niezwłocznie, o ile nie został ustalony inny termin rozpoczęcia wykonania umowy. Zleceniodawca, będący konsumentem bądź przedsiębiorcą, zawierającym umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą lecz nie mającą dla niego charakteru zawodowego, żądając wykonania umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

§ 3 Zasady wykonywania tłumaczeń pisemnych

1. Podstawą rozliczania objętości tłumaczenia pisemnego jest liczba stron standardowych w przetłumaczonym tekście. W przypadku tłumaczenia nieuwierzytelnionego jedna strona standardowa liczy 1500 znaków (łącznie ze spacjami), w przypadku tłumaczenia uwierzytelnionego – 1125 znaków (łącznie ze spacjami).

2.W przypadku tłumaczeń nieuwierzytelnionych objętość tłumaczenia jest zaokrąglana w górę do 0,5 strony standardowej, a w przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych – do 1 strony standardowej.

3. Po otrzymaniu tekstu do tłumaczenia ATOMINIUM dokonuje wstępnego oszacowania objętości tłumaczenia i na tej podstawie ustala wraz ze Zleceniodawcą tryb wykonania tłumaczenia. Wyróżnia się następujące tryby:

a) tryb zwykły – przekład do 5 stron standardowych w ciągu doby;

b) tryb ekspresowy – przekład od 5,5 do 10 stron w ciągu doby (cena wyższa o 50% od ceny tłumaczenia w trybie zwykłym);

c) tryb superekspresowy – przekład powyżej 10 stron w ciągu doby oraz każde tłumaczenie wykonane w tym samym dniu, w którym zostało zlecone (cena wyższa o 100% od ceny tłumaczenia w trybie zwykłym).

Przy ustalaniu trybu i terminu wykonania tłumaczenia nie bierze się pod uwagę sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy.

4. W przypadku tłumaczeń przy większej niż 10 ilości stron, wykonywanych w trybie ekspresowym, lub superekspresowym ATOMINIUM zastrzega sobie prawo do podzielenia tekstu między dwóch lub więcej tłumaczy, co może pociągać za sobą rozbieżności w terminologii.

5.W przypadku tekstów zawierających rysunki, schematy, wykresy itp., których Zleceniodawca nie przekazał w wersji elektronicznej umożliwiającej edycję za pomocą pakietu Microsoft Office, ATOMINIUM nie ma obowiązku odtwarzania tych elementów
w tekście tłumaczenia. W porozumieniu ze Zleceniodawcą ATOMINIUM ustala jednak taki sposób zapisu tłumaczenia, który pozwoli Zleceniodawcy bez wątpliwości przyporządkować poszczególne fragmenty tłumaczenia odpowiednim fragmentom tekstu stanowiącym część rysunku, schematu, wykresu itp.

6.W przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych tekst tłumaczenia przekazywany jest Zleceniodawcy na wydruku, w jednym egzemplarzu. Na życzenie Zleceniodawcy ATOMINIUM może wykonać więcej egzemplarzy tłumaczenia uwierzytelnionego za dodatkową opłatą, wynoszącą 20% ceny tłumaczenia. Jeśli Zleceniodawca zamówi dodatkową kopię tłumaczenia uwierzytelnionego po upływie siedmiu dni od dnia wykonania tłumaczenia, Zleceniodawca ma prawo potraktować taki dodatkowy egzemplarz jako odpis (cena wynosi wtedy 50% ceny tłumaczenia).

7.Wszystkie tłumaczenia nieuwierzytelnione są przez ATOMINIUM archiwizowane i przechowywane przez okres co najmniej 12 miesięcy.

§ 4 Zasady wykonywania tłumaczeń ustnych

1. W przypadku tłumaczeń konsekutywnych jednostką rozliczeniową jest godzina. Minimalna stawka za tłumaczenie konsekutywne w jednym dniu jest równa stawce za dwie godziny. Każda rozpoczęta godzina tłumaczenia jest liczona jako cała.

2.W przypadku tłumaczeń symultanicznych jednostką rozliczeniową jest blok czterogodzinny. Minimalna stawka za tłumaczenie symultaniczne w jednym dniu jest równa stawce za cztery godziny pracy. W tłumaczeniu symultanicznym bierze udział dwóch tłumaczy. Wyjątkowo, jeśli czas trwania tłumaczenia symultanicznego nie przekracza dwóch godzin, ATOMINIUM może w porozumieniu ze Zleceniodawcą i tłumaczem zaangażować do takiego tłumaczenia tylko jednego tłumacza.

3.Jeśli czas trwania tłumaczenia w jednym dniu przekracza osiem godzin, za dodatkowe godziny pracy tłumacza do podstawowej stawki godzinowej dolicza się 50%. Stawka jest wyższa o 50% również w przypadku tłumaczeń wykonywanych w tym samym dniu,
w którym zostały zlecone, a także w przypadku tłumaczeń wykonywanych w godzinach nocnych (po godz. 20.00) oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy.

4.Czas pracy tłumacza liczony jest od godziny, na którą został umówiony i zgłosił się w miejscu wykonywania tłumaczenia, do czasu zwolnienia go przez Zleceniodawcę z wykonywania obowiązków.

5.W przypadku tłumaczeń ustnych wykonywanych poza Krakowem, Zleceniodawca jest zobowiązany pokryć oprócz kosztów tłumaczenia koszty dodatkowe, tj. koszt dojazdu tłumacza, koszt zakwaterowania oraz koszt dyspozycyjności tłumacza (pod tym ostatnim pojęciem rozumie się czas poświęcony przez tłumacza na dojazd; stawka godzinowa wynosi w tym przypadku 50% stawki za tłumaczenie). Jeśli czas tłumaczenia przekracza dwa dni i w każdym z tych dni tłumacz ma zagwarantowane osiem godzin pracy, Zleceniodawca nie ponosi kosztów dyspozycyjności tłumacza, o ile czas dojazdu tłumacza na miejsce tłumaczenia i z powrotem nie jest dłuższy niż osiem godzin.

6. Składając zlecenie na wykonanie tłumaczenia ustnego, Zleceniodawca informuje ATOMINIUM o tematyce i charakterze tłumaczenia. W przypadku tłumaczeń o specjalistycznej tematyce Zleceniodawca przekazuje materiały, które pomogą tłumaczowi przygotować się do tłumaczenia.

7.W przypadku tłumaczeń symultanicznych Zleceniodawca przed rozpoczęciem tłumaczenia dostarcza program konferencji oraz – w miarę możliwości – listę uczestników i teksty wygłaszanych referatów.

§ 5 Odwoływanie zleceń oraz Uprawnienie do odstąpienia od umowy przez Konsumentów i Przedsiębiorców jednoosobowych, dla których zawarta umowa nie ma charakteru zawodowego

1. Zleceniodawca, nie będący Konsumentem bądź Przedsiębiorcą jednoosobowym, dla którego zawarta umowa nie ma charakteru zawodowego, ma prawo odwołać:

a) zlecone tłumaczenie pisemne w dowolnym momencie. Zleceniodawca taki zobowiązany jest jednak zapłacić za część tłumaczenia, którą tłumacz zdążył wykonać do chwili odwołania zlecenia.

b) tłumaczenie ustne, których planowany czas trwania wynosi nie więcej niż jeden dzień, bez żadnych konsekwencji, najpóźniej na jeden dzień roboczy przed dniem wykonania tłumaczenia. W razie odwołania tłumaczenia w tym samym dniu, w którym miało się ono odbyć, Zleceniodawca ponosi koszt w wysokości 50% szacunkowej wartości zlecenia (plus ewentualne koszty dodatkowe w przypadku tłumaczeń wykonywanych poza Krakowem, zob. § 4 pkt 5);

c) tłumaczenie ustne, których planowany czas trwania wynosi od dwóch do siedmiu dni, bez żadnych konsekwencji najpóźniej na trzy dni robocze przed rozpoczęciem tłumaczenia. Jeśli odwołanie zlecenia nastąpi w terminie późniejszym, Zleceniodawca ponosi koszt w wysokości 50% szacunkowej wartości zlecenia;

d) tłumaczenie ustne, których planowany czas trwania wynosi powyżej siedmiu dni, bez żadnych konsekwencji najpóźniej na siedem dni roboczych przed rozpoczęciem tłumaczenia. Jeśli odwołanie zlecenia nastąpi w terminie późniejszym, Zleceniodawca ponosi koszt w wysokości 30% szacunkowej wartości zlecenia.

2. Odwołanie zlecenia może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej.

3. Konsument, bądź Przedsiębiorca jednoosobowy, dla którego zawarta umowa nie ma charakteru zawodowego, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostarczenia materiałów do tłumaczenia wyższych, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia zamówionego tłumaczenia, oraz kosztów, o których mowa w § 2 pkt. 4 niniejszego Regulaminu.

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać przesłane pisemnie na adres siedziby ATOMINIUM bądź na adres e-mail: info@new.com.pl lub faksem. Oświadczenie takie może zostać przesłane z wykorzystaniem wzoru znajdującego się w Załączniku poniżej.

§ 6 Poufność

ATOMINIUM zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywanym tłumaczeniem, w szczególności treści tłumaczonych tekstów. Z Kontrahentem może zostać osobna umowa o zachowaniu poufności.

§ 7 Odpowiedzialność

1.ATOMINIUM nie odpowiada za opóźnienia i usterki wynikłe z przyczyn, na które ATOMINIUM nie ma wpływu, takie jak działania siły wyższej, awarie sprzętu komputerowego, awarie łączy internetowych i telefonicznych oraz przerwy w dostawie prądu.

2. W przypadku tekstów przeznaczonych do publikacji zakłada się, że Zleceniodawca dokona redakcji i korekty tekstu we własnym zakresie, o ile nie zlecił tej usługi ATOMINIUM.

3.ATOMINIUM nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne w tłumaczeniu, które są konsekwencją błędów występujących w tekście oryginału.

§ 8 Reklamacje

1. Zleceniodawca ma prawo zgłosić reklamację wykonanej usługi do dnia określonego jako termin płatności, bądź w terminie 7 dni od daty otrzymania tłumaczenia. Reklamacja musi być zgłoszona w formie pisemnej i należycie uzasadniona, w celu niezwłocznego ustalenia zakresu wad oraz dokonania niezbędnej poprawy.

2. W przypadku uznania reklamacji za zasadną ATOMINIUM wykonuje nieodpłatnie weryfikację tłumaczenia lub – w porozumieniu ze Zleceniodawcą – udziela Zleceniodawcy rabatu wysokości odpowiadającej skali popełnionych błędów.

3. W przypadku gdy tłumaczenie w dalszym ciągu jest wadliwe, bądź ATOMINIUM nie dostarczy tłumaczenia wolnego od wad, Zleceniodawca ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny bądź o odstąpieniu od umowy.

4.  W przypadku gdy Zleceniodawca będący Konsumentem bądź Przedsiębiorcą jednoosobowym, dla którego zawarta umowa nie ma charakteru zawodowego zażąda dostarczenia tłumaczenia bez wad lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie
o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a ATOMINIUM nie ustosunkowało się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

5. ATOMINIUM odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Zleceniodawcy. Roszczenie o usunięcie wady lub dostarczenia tłumaczenia wolnego od wad, przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zlecenia tłumaczenia przez Konsumenta bądź Przedsiębiorcę jednoosobowego, dla którego zawarta umowa nie ma charakteru zawodowego, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym

§ 9 Zasady dokonywania płatności

1.Płatność za wykonane tłumaczenie jest dokonywana na podstawie faktury wystawionej przez ATOMINIUM. Zleceniodawca uiszcza należność w formie gotówkowej lub bezgotówkowej w siedzibie ATOMINIUM lub przelewem na numer rachunku podany na fakturze.

2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

3. Dostępne formy płatności: karty płatnicze Visa, Visa Electron, Mastercard, Mas­terCard Electronic, Maestro.

4. Wykonane tłumaczenie pozostaje własnością ATOMINIUM do chwili uregulowania należności przez Zleceniodawcę. Wraz z dokonaniem płatności Zleceniodawca uzyskuje majątkowe prawa autorskie do tłumaczenia.

5.Zleceniodawca upoważnia ATOMINIUM do wystawienia faktury VAT bez podpisu.
O ile nie ustalono inaczej, w przypadku płatności przelewem termin płatności wynosi siedem dni od daty wystawienia faktury VAT.

6. W przypadku przekroczenia terminu płatności ATOMINIUM ma prawo do naliczenia odsetek maksymalnych za opóźnienie.

7.ATOMINIUM zastrzega sobie prawo do pobrania zaliczki przed rozpoczęciem tłumaczenia. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

8.W przypadku płatności kartą, czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

9.W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję doko­naną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na ra­chunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§ 10 Nota prawna

Niniejsza strona internetowa (Strona) została przygotowana przez ATOMINIUM. Zawartość strony chroniona jest prawami autorskimi. Wykorzystywanie umieszczonych danych bądź informacji w celach innych niż niekomercyjne bez zgody ATOMINIUM jest zabronione.

Wszelkie informacje zawarte na stronie są dostępne nieodpłatnie.

ATOMINIUM oświadcza, że umieszczone na stronie zdjęcia stanowią jego własność. Osoby chcące umieścić swoje zdjęcia na stronie ATOMINIUM zgadzają się na przekazanie zdjęć
i praw autorskich do nich nieodpłatnie. Przekazane zdjęcie będą wykorzystywane tylko w zakładce „Galeria” na stronie i nie będą służyły celom komercyjnym.

§ 11 Postanowienia końcowe

1. ATOMINIUM może podjąć się realizacji usługi na warunkach innych niż określone w niniejszym regulaminie lub cenniku. Ustalenie takich warunków następuje wtedy w formie indywidualnej umowy między ATOMINIUM a Zleceniodawcą.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami).

3. Wszelkie ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd w Krakowie. Strony zgodnie ustalają właściwość prawa polskiego i poddają się jurysdykcji sądów polskich.

Załącznik – wzór odstąpienia od umowy

ATOMINIUM Piotr Beluch

ul. Sereno Fenn’a 14/4,

31-143 Kraków

e-mail: info@new.com.pl

fax: (+48) 12 430 22 95

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy zlecenia wykonania tłumaczenia z dnia … w pełnym/częściowym zakresie.

 Imię i nazwisko konsumenta(-ów)/przedsiębiorca na prawach konsumenta

 Adres konsumenta(-ów)/przedsiębiorcy na prawach konsumenta

 Podpis konsumenta(-ów)/przedsiębiorcy na prawach konsumenta

 Data


Pomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń