«Поки що ми дуже задоволені співпрацею».
Генеральний директор промислово-комерційної компанії
«Поки що ми дуже задоволені співпрацею».
Генеральний директор промислово-комерційної компанії
«Вони показали дуже хорошу організацію роботи та надійне виконання замовлених перекладів».
Генеральний директор Урядового адміністративного підрозділу
«Ми цінуємо співпрацю з цим агентством завдяки високій якості перекладів спеціалістів».
Генеральний директор інноваційно-енергетичної компанії
«В АТОМІНІУМ працює команда кваліфікованих професіоналів».
Промисловий директор з продажу
«Ми цінуємо співпрацю з ATOMINIUM через високу якість перекладів,
збереження конфіденційності документів та орієнтованість на потреби клієнтів».
Голова Правління Інвестиційного фонду

Polityka prywatności

Informacje ogólne

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE RODO(ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych)wraz z odpowiednimi przepisami polskiego porządku prawnego.

RODO wprowadza nowe zasady ochrony danych osobowych w organizacjach, które oferują towary i usługi dla obywateli Unii Europejskiej (UE) lub dla takich, które zbierają i analizują dane powiązane z obywatelami UE – niezależnie od tego gdzie organizacje te się znajdują.

Rozporządzenie ma na celu ochronę podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Piotr Beluch prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą Atominium Biuro Tłumaczeń Specjalistycznych, ul. Sereno Fenn’a 14/4, 31-143 Kraków, NIP 678-12-98-137, REGON 357144337.

Wszelkie informacje odnośnie przetwarzanych danych osobowych można uzyskać
w drodze kontaktu osobistego bądź za pomocą poczty elektronicznej, tradycyjnej, formularza kontaktowego bądź numeru telefonu znajdującego się na stronie internetowej.

Przedstawicielem administratora danych osobowych do reprezentowania go w zakresie obowiązków wynikających z RODO jest pani Paulina Beluch.

Dane osobowe zbierane przez ATOMINIUM są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

ATOMINIUM jako Administrator będzie dokładał szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji przekazanych mu przez Klientów, współpracowników i osoby zainteresowane. Administrator z należytą starannością będzie dobierał i stosował wszelkie możliwe środki techniczne o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające pełną ochronę przetwarzanych danych, w szczególności będzie zabezpieczał dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Cele przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe w celu:

1. prawidłowego wykonania świadczonych usług będących przedmiotem działalności ATOMINIUM Biuro Tłumaczeń Specjalistycznych;

2. prowadzenia historii zamówień, informowanie o statusie realizacji zamówienia, dostarczania zamówionych usług, dokonywania płatności, reklamacji, windykacji;

3. prowadzenia statystyk przeglądania strony internetowej, korzystania z poszczególnych funkcjonalności strony internetowej, ułatwienia korzystania z formularza kontaktowego, zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego przekazywanych danych, historii wyszukiwania, lokalizacji, adresie IP, ID urządzenia, danych dotyczących Twojej przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego;

4. rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania, przetwarzamy podane przez Ciebie dane osobowe w formularzu kontaktowym, reklamacjach skargach i wnioskach, w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w innej formie, oraz niektóre dane osobowe podane przez Ciebie a dotyczące zamówionych usług;

5. w celach marketingowych naszych usług, promocjach, informowaniu o ważnych wydarzeniach z życia naszej firmy oraz naszych Klientów i Partnerów, a w celach związanych z badaniami rynku i opinii o naszych usługach,
w szczególności informacje o zamówieniach, Twoje dane podane w Koncie lub podczas zakupu Towaru, adres e-mail.

Zakres gromadzonych danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora danych to: imię i nazwisko, nazwa, adres zamieszkania, adres dostawy, siedziba, data i miejsce urodzenia, imiona rodziców, NIP, PESEL, obywatelstwo, nr rachunku bankowego. Dane te są niezbędne w celu prawidłowego świadczenia usług przez ATOMINIUM Biuro Tłumaczeń Specjalistycznych. Nie oznacza to równocześnie, że wszystkie w/w dane będą wymagane do realizacji zamówionych usług.

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne jednak stanowi warunek świadczenia usług przez ATOMINIUM Biuro Tłumaczeń Specjalistycznych.

Czas przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówionych usług, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Klienta. Dane osobowe będą usuwane w przypadku gdy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę, w przypadku gdy jest ona wymagana; gdy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat; gdy Administrator uzyska informację, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne. Niektóre dane w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez ATOMINIUM Biuro Tłumaczeń Specjalistycznych.

Odbiorcy danych osobowych

Przekazane dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

1. organom państwowym, np. prokuratura, Policja, GIODO bądź podmiot powołany w jego miejsce, Prezes UOKiK, jeżeli się o to do nas zwrócą,

2. dostawcom usług, z których korzystamy przy świadczeniu naszych usług np. w celu realizacji zamówienia (dostawcy), w sprawach dotyczących płatności oraz w sprawach księgowych. W zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podmioty te działają na nasze zlecenie albo samodzielnie określają celei sposoby ich przetwarzania. Wykaz dostawców możliwy jest do uzyskania w drodze bezpośredniego zapytania skierowanego do pracowników ATOMINIUM Biuro Tłumaczeń Specjalistycznych.

Uprawnienia przysługujące osobom w zakresie ich danych osobowych.

W związku z nowym rozporządzeniem w sprawie RODO każdy ma prawo do:

– żądania dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania szczegółowych informacji
o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych,
o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz
o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

– uzyskania kopii swoich danych osobowych;

– żądania sprostowania swoich danych osobowych w przypadku gdy Twoje dane osobowe są nieprawidłowe, masz też prawo do żądania od Administratora uzupełnienia Twoich danych osobowych;

– żądania usunięcia swoich danych osobowych czyli prawo do bycia zapomnianym w przypadku gdy:

  • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane
    w oparciu o Twoją zgodę;
  • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • został wniesiony przez Ciebie sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;
  • został wniesiony przez Ciebie sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią.

– żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych lub gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądałeś ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

– żądania przenoszenia danych osobowych, w szczególności żądania od Administratora danych osobowych swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłania ich innemu administratorowi danych osobowych.

Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym przypadku nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W każdym wypadku Administrator poinformuje Cię o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.

Prawo do cofnięcia zgody.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, w każdej chwili można taką zgodę cofnąć. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

Skarga do organu nadzorczego.

Jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

Pliki „cookies”  Informacje ogólne

Strona internetowa www.atominium.com należąca do ATOMINIUM Biuro Tłumaczeń Specjalistycznych nie zbiera w automatyczny sposób żadnych informacji o użytkowniku, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (zwane także „ciasteczkami”) stanowią niewielkie pliki tekstowe zapisywana przez serwer firmy ATOMINIUM na urządzeniu użytkownika (komputerze lub urządzeniu mobilnym, na którym jest wyświetlana strona www.atominium.com.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości strony internetowej www.atominium.com do preferencji użytkownika, tworzenia statystyk, zachowania użytkowników, pomiaru skuteczności reklamy oraz w celu udoskonalenia i ulepszenia serwisu. Pliki cookies nie pozwalają na identyfikację użytkownika – mają charakter anonimowy i nie pozwalają na pobierania danych osobowych i poufnych informacji. Są też całkowicie bezpieczne.

Stronę internetową każdorazowo można przeglądać bez konieczności podawania danych osobowych. Atominium informuje jednak, że podanie danych osobowych może być konieczne w przypadku zlecenia wykonania usługi bądź skierowania zapytania o wycenę, a także w celu  rekrutacyjnym. Dane te będą wykorzystane tylko i wyłącznie w powyższych celach.

Informacja dostępna dzięki plikom cookies jest odczytywana przez serwer w trakcie połączenia ze stroną – jest odsyłana na serwer za każdym kliknięciem na link na stronie www.atominium.com.

Pliki cookies mogą być plikami sesyjnymi – są usuwane z przeglądarki po jej zamknięciu lub plikami trwałymi – pozostają zapisane na dłużej, przez czas określony w parametrach plików cookies (np. na okres 1 roku).

Przeglądarka automatycznie usuwa te pliki cookies, dla których minął termin ważności.

Użytkownik może samodzielnie usunąć pliki cookies w zaawansowanych ustawieniach przeglądarki. Może też zablokować obsługę plików cookies, które w ten sposób nie będą zapisywane na jego urządzeniu (komputerze lub urządzeniu mobilnym). Ograniczenia (blokowanie) stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie www.atominium.com.

Zamawiający dokonując zamówienia i akceptując niniejszy Regulamin wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawa z 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204)

Pomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń